Authenticity Verification

How to Check the genuine product.

Làm thế nào để xác minh tính xác thực.

SECURITY CODE

Prevent damage from similar items and imitations by authenticating them.

Ngăn ngừa thiệt hại bằng cách xác thực hàng giả và hàng nhái.

<How to check>

<Cách kiểm tra>

1. Check the genuine label attached to the product package.

1. Kiểm tra nhãn thực tế được dán trên gói sản phẩm.

2. After scrape the SECURITY CODE, enter the verified authentication number.
(Certification Number(SECURITY CODE) 12Number)

2. Xóa mã bảo mật và nhập số thẻ đã xác minh. (số chứng nhận (SECURITY CODE) 12con số)

3. In the case of genuine products, authentication is carried out only once, and subsequent authentication is not possible. Counterfeit products can also be verified by certification.

3. Trong trường hợp sản phẩm chính hãng, việc xác thực chỉ được thực hiện một lần và không thể thực hiện các bước xác thực tiếp theo. Sản phẩm giả cũng có thể được xác minh bằng chứng nhận.

Products purchased from non-official distributors may not have an activation label, and may be forged or tampered with.
Please check the certification label after purchasing.

Các sản phẩm được mua từ các đại lý không chính thức có thể không có nhãn hiệu,
Vui lòng kiểm tra nhãn chứng nhận sau khi mua.